WARSZAWA

LONDON

KIEV

NEW DELHI

TOKYO

NEW JORK

Tester Google PageRank™
Szukaj w Google.pl Szukaj w cudzoziemcy.info.pl

ZAPROSZENIE CUDZOZIEMCA • Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 • Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu.
 • Z A P R O S Z E N I E uzyskuje ważność z chwilą wpisania do ewidencji zaproszeń.
 • Pełnomocnictwo: osoba zapraszająca może być reprezentowana przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę.
 • WARUNKI :
  Zaproszenie może być wystawione przez:

 • Obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członka jego rodziny, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • Cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 • Osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce.
 • UWAGA: pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • towarzyszenie małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w ww. warunkach,
 • leczeniem cudzoziemca.
 • Zapraszający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów osoby zapraszanej związanych z:

 • jej pobytem i wyjazdem,
 • ewentualnym leczeniem,
 • ewentualnym wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • DOKUMENTY :

 • wniosek (wypełniony czytelnie w języku polskim),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość (np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego),
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa),
 • zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu)
 • Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadkach:

  Prowadzenia działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów lub rozliczenia z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły wraz z dowodem nadania do urzędu.
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
 • Osoby prawnej:

 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer REGON,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
 • Stowarzyszenia:

 • aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)
 • W toku prowadzonego postępowania zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

  OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY :
  OPŁATĘ WNOSI SIĘ w momencie złożenia wniosku:

 • za zaproszenie - 27 zł na konto:
  Nazwa:
  Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43
  00-691 Warszawa
  Nr konta:
  60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
  tytułem "wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń"


 • Wniosek
  Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

   

   

   

   

   

   

  © 2008 cudziziemcy.info.pl , wszelkie prawa zastrzeżone